Καυστική Σόδα

Χρησιμοποιείται για τη διαδικασα σαπωνοποίησης των ελαίων κατά τη & κ & iges σ & iges iges ν & igesήήήήή & iges κυ & iges σούύ & iges σούύ & iges σ σ & iges σαles ι & iges κού & iges σ σ & iges σvon σούύού &; σ & $ύύ & iges σούlichesύύ & iges σούύούlichesύύ & $ύύ & iges σ σ & iges σses γ & iges. Στο τέλος της σαπωνοποίησης , μετά την περίοδο ωρίμανσης, όλη η σόδα αντιδρά με τα έλαια για να μας δώσει το σαπούνι.