Κισσός

Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος. Μειώνει την κυτταρίτιδα & το τοπικό πάχος. Έχει την ι ανότητά να μειώνει φλεγμονή, να εξαλειεεη & iges συ & iges έ σ σ & iges έ σ σ & iges έ σ έ & iges έ έ έ & iges έύύύύύύύ & iges έ έ & iges έ φG & iges έ έ & iges έ φG & iges έ έ φ & iges έ φG & iges έ έ & iges έ φG & σ έ φ φG & σ έ φG & σ μles ναύύύύύ &;